Nabídka kurzů

Dospělým studentům (13 – 99 let) nabízíme dva typy výuky. Skupinovou a individuální.

Skupinová výuka

 • je zaměřena na vysokou intenzitu studia (2 x 120 min týdně), která je nezbytná především u začátečníků a mírně pokročilých studentů. Bez ní lze těžko pomýšlet na dosažení rychlých a trvalých pokroků.
 • obsahově je zaměřena především na zažívání slovní zásoby, správné gramatiky a rozvoj poslechových dovedností (schopnost rozumět mluvenému projevu).
 • cenová sazba je relativně nízká (viz. záložka Ceník), což i při intenzivním studiu zajišťuje cenovou dostupnost.
 • v žádném případě se nepodobá frontální výuce ze školy, při které učitel vysvětluje a žáci poslouchají. Naopak, všichni studenti jsou neustále zapojeni a aktivně procvičují ve dvojicích (občas trojicích), dle jasně zadaných instrukcí.
 • nová látka (slovní zásoba, gramatika) se zažívá intenzivním používáním, nikoli teoretickým výkladem (byť i ten je občas v malé míře potřeba).
 • nepoužívají se učebnice, studenti dostávají vlastní procvičovací archy AsP (přepisy poslechů, domácí úkoly, tabulky atd.)
 • studijní látka je rozložena do dvouměsíčních bloků, každý blok je ukončen testem.
 • během prvního roku (9 měsíců výuky) se dospělí studenti zvládnou aktivně naučit cca 750 slovíček + z hlavní gramatiky: sloveso „být“ ve všech osobách a časech, zájmena, přivlastňování, vazba there is/are, přítomný čas prostý, minulý čas prostý (+ nepravidelná slovesa), budoucí čas (will), přítomný čas průběhový, rozkazovací způsob, vedlejší věta časová, počitatelnost a nepočitatelnost podst. jmen, členy, determinátory podst. jmen, frekvenční příslovce, rozdíl mezi podmětnou a předmětnou otázkou, práce s pomocnými slovesy, nepřímé otázky atd.
 • ve druhém roce (dalších 9 měsíců) dalších cca 400 slovíček + z gramatiky: modální slovesa a jejich opisy, vyjadřování budoucnosti (will v. be going to), vedlejší věta podmínková, minulý čas průběhový, budoucí čas průběhový, kombinace minulých časů, stupňování přídavných jmen, vztažné věty, so / neither atd.
 • ve třetím roce (dalších 9 měsíců) z gramatiky především: nereálné podmínky, předpřítomný čas prostý a průběhový, vazba „used to“, vazba „be about to“, věty přací, tázací dovětky, vazba „be supposed to“, předminulý a předbucoucí čas atd.
 • od čtvrtého roku je intenzita kurzu snížena na polovinu (1 x týdně 120 min), protože již není nutné studovat téměř nic nového z gramatiky a lze se věnovat udržování dosažené úrovně systematickým opakováním a rozšiřování slovní zásoby.

První dvě ukázkové lekce pro začátečníky probíhají v DDM Libertin v České Lípě každý rok začátkem září (konkrétní datum a čas ukázkových lekcí najdete jinde na našem webu). Nový rozvrh (dny + čas) na další týdny a měsíce se poté domluví až dle požadavků a potřeb všech nových zájemců o studium, po skončení 2. ukázkové lekce. Vzhledem k obvykle velkému zájmu veřejnosti a omezené kapacitě doporučujeme zamluvit si místo na ukázkových lekcích co nejdříve.

Individuální výuka

 • je vhodná především pro studenty, kteří již základy angličtiny mají a chtějí lekce koncipované tematicky (tzn. na různá témata: weather, sport, shopping … – ve skladbě: nová slovní zásoba, konverzace, poslech), nikoli gramaticky. Individuálně ale učíme i začátečníky.
 • výuku individuální lze realizovat ve skupinách 1-4 studentů, s rostoucím počtem klesá hodinová sazba pro každého z nich, viz. záložka Ceník v horní liště. 
 • délka lekcí: 45, 60 či 90 minut.
 • obsahově jsou lekce zaměřené na rozšiřování slovní zásoby, intenzivní konverzaci, zdokonalování v poslechových dovednostech a prohlubování znalostí gramatiky. 
 • výuka je předplácena v blocích po 10-ti lekcích. 
 • vhodná a žádaná forma pro firemní výuku a Business English.

aj logo finale2 - menší 20

Následující video zachycuje komunikační dovednost studentů (úplných začátečníků) po prvních 6-ti měsících studia ve skupinovém kurzu.