Skupinová výuka

ad 1 – skupinová výuka (cca 6 – 14 studentů), všichni studenti musí být na stejné úrovni

– tento prvek zajišťuje rozmanitost (práce s různými partnery, schopnost rozumět různým variacím výslovnosti), skupinovou dynamiku a zesílení motivace (společný cíl). Často se ze studia stane společné hobby a mezi studenty vznikají sociální vazby. V žádném případě se ovšem nejedná o formát klasické „školní skupinové výuky“, kdy vyučující vysvětluje, zkouší a sám pokládá studentům otázky. V našich kurzech studenti konverzují výhradně mezi sebou. Všechny dvojice vždy pracují současně (lektor instruuje, kontroluje a asistuje), takže počet studentů ve skupině nijak nesnižuje časové zapojení každého jednotlivce.

ad 2 – intenzivní studium + domácí úkoly (cca 30 min)

– lektor důsledně opravuje domácí úkoly a poskytuje z hodiny na hodinu detailní zpětnou vazbu o správnosti či nesprávnosti použitých gramatických struktur. Studenti tak mají příležitost „učit se z vlastních chyb“.

ad 3 – systematická metodika, „zažívání“ jazyka v praxi (nikoli pouhé vysvětlování gramatiky)

– cizí jazyk se „zažívá“ systematickým používáním, studenti nemohou mít pocit, že „něco nechápou“ či že je na ně „něco moc složité“. Učivo je zažíváno v jednoduchých větných vazbách a ucelených tématických celcích, které na sebe logicky navazují. Každému gramatickému celku (např. přítomný čas prostý) je věnován dostatečný prostor, aby došlo k jeho 100% zvládnutí. Teprve poté se přechází na celek další.

ad 4 – nepoužívání učebnic, drtivou většinu lekce mluví studenti (až 90%)

– k výuce jsou potřeba jen psací potřeby a sešit, důraz je kladen na pevně strukturované konverzace ve dvojicích, max. trojicích. Ostatní pomůcky – např. readingy či listeningy (procvičovací texty a poslechy) – jsou vytvořeny autory metodiky v jednotném duchu a provázejí studenty na celé cestě studiem.

Kromě konverzací je již od počátku studia velký důraz kladen také na poslechy (téměř na každé hodině). 

ad 5 – osobní přístup, intenzivní zpětná vazba, kontrolní testy každé 2 měsíce, on-line podpora

– již samotná účast na hodinách a plnění domácích úkolů zajišťuje potřebný pokrok všech účastníků kurzu tak, aby spolu vzájemně mohli na hodinách spolupracovat. Každé dva měsíce se píše závěrečný kontrolní test, který dodá potřebnou zpětnou vazbu vyučujícím ohledně výsledků celé skupiny i konkrétních jednotlivců. Pokud je někde diagnostikován „problém“ (nejasnost), je ihned řešen. Studentům jsou nad rámec výuky poskytovány dobrovolné materiály k domácímu procvičování – databáze on-line testů, soubory překladových vět s řešením, články vysvětlující gramatiku apod.

ad 6 – kurz je realizován v krátkých na sebe navazujících cyklech

– studenti se automaticky neupisují dopředu na dlouhé období (semestr či školní rok), ale mají možnost přihlašovat se na dvouměsíční na sebe navazující cykly. Již po absolvování prvních 4 cyklů je člověk schopen se anglicky domluvit ve všech třech základních časech (přítomnost, minulost, budoucnost), což bývá dostačující třeba pro domluvení se na dovolené v zahraničí. 

A co že se ve skupinovém kurzu s Pepou naučíte konkrétně?

  • během prvního roku (9 měsíců výuky) se dospělí studenti zvládnou aktivně naučit cca 750 slovíček + z hlavní gramatiky: sloveso „být“ ve všech osobách a časech, zájmena, přivlastňování, vazba there is/are, přítomný čas prostý, minulý čas prostý (+ nepravidelná slovesa), budoucí čas (will), přítomný čas průběhový, rozkazovací způsob, vedlejší věta časová, počitatelnost a nepočitatelnost podst. jmen, členy, determinátory podst. jmen, frekvenční příslovce, rozdíl mezi podmětnou a předmětnou otázkou, práce s pomocnými slovesy, nepřímé otázky atd.
  • ve druhém roce (dalších 9 měsíců) dalších cca 400 slovíček + z gramatiky: modální slovesa a jejich opisy (ve všech časech), vyjadřování budoucnosti (will v. be going to v. přítomné časy), vedlejší věta podmínková (nultý a první kondicionál), minulý čas průběhový, budoucí čas průběhový, kombinace časů prostých a průběhových (výčet, zásah, souběh), stupňování přídavných jmen, vztažné věty, so / neither atd.
  • ve třetím roce (dalších 9 měsíců) dalších cca 300 slovíček + z gramatiky především: nereálné podmínky, předpřítomný čas prostý a průběhový, předminulý čas prostý a průběhový, vazby „used to“ a „be about to“, tázací dovětky, vazbu „be supposed to“, primární i sekundární význam modálních sloves, minulá modální slovesa, reported speech, trpný rod atd. 
  • v další fázi, tedy již po aktivním zvládnutí veškeré důležité gramatiky, lze dále studovat ve skupinovém kurzu s poloviční intenzitou (1 x 120 min týdně) s cílem ještě více rozšířit slovní zásobu a vyprecizovat komunikační dovednosti (mluvení a poslech) směrem ke konkrétním tématům.

Naše efektivní a průběžně stále zlepšovaná metoda výuky byla v rámci dobrovolnických projektů odpilotována v několika fázích na obyvatelích Mexika (www.united-vision.org), kde zaznamenala značné úspěchy jak mezi dospělými, tak mezi dětmi. Nutno říci, že mexický vzorek studentů je oproti české veřejnosti výrazně méně vzdělán, i přesto byly výsledky ve studiu angličtiny vynikající a výuková metoda prokázala svou vysokou účinnost.

Následující video zachycuje, jakým způsobem byly schopny po pouhých 7 týdnech studia komunikovat nejmenší děti, které se nikdy předtím s cizím jazykem nesetkaly: Alana (7) a Adolfo (5).

Jak na tom byli se svými znalostmi a komunikačními dovednostmi po pouhých sedmi týdnech studia dospělí, to můžete vidět zde: 

Jazykové kurzy Angličtina s Pepou úspěšně probíhají na Českolipsku již od roku 2008.

Alternativou ke kurzům skupinovým a novinkou v nabídce pro dospělé je od roku 2016 modul individuální výuky pro 1-3 studenty.