28 srpna 2017 ~ Zatím žádný komentář

Je lepší výuka skupinová či individuální?

V dnešním článku bychom rádi krátce vysvětlili, jaké jsou hlavní rozdíly mezi výukou skupinovou a individuální, a pro koho je který typ výuky obecně vhodnější.

aj logo finale2 - menší 20

Skupinová výuka

 • je zaměřena na vysokou intenzitu studia (2 x 120 min týdně u dospělých a 2 x 90 min u dětí), která je nezbytná především u začátečníků a mírně pokročilých studentů. Bez ní lze těžko pomýšlet na dosažení rychlých a trvalých pokroků.
 • obsahově je zaměřena především na zažívání slovní zásoby, správné gramatiky a rozvoj poslechových dovedností (schopnost rozumět mluvenému projevu).
 • cenová sazba (100 Kč u dospělých a 80 Kč u dětí / 60 min) je velmi nízká, což i při intenzivním studiu zajišťuje cenovou dostupnost.
 • v žádném případě se nepodobá frontální výuce ze školy, při které učitel vysvětluje a žáci poslouchají. Naopak, všichni studenti jsou neustále zapojeni a aktivně procvičují ve dvojicích (občas trojicích), dle jasně zadaných instrukcí.
 • nová látka (slovní zásoba, gramatika) se zažívá intenzivním používáním, nikoli teoretickým výkladem (byť i ten je občas v malé míře potřeba).
 • nepoužívají se učebnice, studenti dostávají vlastní procvičovací archy AsP (přepisy poslechů, domácí úkoly, tabulky atd.)
 • studijní látka je rozložena do bloků 16ti lekcí, každý blok je ukončen testem. Studenti si objednávají a předplácejí dvouměsíční bloky výuky a neupisují se tedy na celý semestr či rok dopředu, jak to bývá běžné. „Nezačátečníci“ mohou k rozběhnutým skupinám přistupovat i v průběhu roku.
 • během prvního roku (9 měsíců výuky) se dospělí studenti zvládnou aktivně naučit cca 750 slovíček + z hlavní gramatiky: sloveso „být“ ve všech osobách a časech, zájmena, přivlastňování, vazba there is/are, přítomný čas prostý, minulý čas prostý (+ nepravidelná slovesa), budoucí čas (will), přítomný čas průběhový, rozkazovací způsob, vedlejší věta časová, počitatelnost a nepočitatelnost podst. jmen, členy, determinátory podst. jmen, frekvenční příslovce, rozdíl mezi podmětnou a předmětnou otázkou, práce s pomocnými slovesy, nepřímé otázky atd.
 • ve druhém roce (dalších 9 měsíců) dalších cca 400 slovíček + z gramatiky: modální slovesa a jejich opisy (ve všech časech), vyjadřování budoucnosti (will v. be going to v. časy přítomné), vedlejší věta podmínková (nultý a první kondicionál), minulý čas průběhový, budoucí čas průběhový, kombinace minulých časů, stupňování přídavných jmen, vztažné věty, so / neither atd.
 • ve třetím roce (dalších 9 měsíců) z gramatiky především: nereálné podmínky, předpřítomný čas, vedlejší věty účelové a přípustkové, vazba „used to“, vazba „be about to“, věty přací, tázací dovětky, vazba „be supposed to“ atd.
 • od čtvrtého roku je intenzita kurzu snížena na polovinu (1 x týdně 120 min), protože již není nutné studovat téměř nic nového z gramatiky a lze se věnovat udržování dosažené úrovně systematickým opakováním a rozšiřování slovní zásoby.

Individuální výuka windy

 • je vhodná především pro studenty, kteří již základy angličtiny mají a chtějí lekce koncipované tematicky (tzn. na různá témata: weather, sport, shopping … – vždy ve skladbě: nová slovní zásoba, konverzace, poslech), nikoli gramaticky.
 • výuku individuální lze realizovat ve skupinách 1-3 studentů, s rostoucím počtem klesá hodinová sazba pro každého z nich (225 – 350 Kč / 60 min).
 • výuku individuální lze realizovat v minimálním rozsahu 1 lekce týdně (v případě absence studenta je výukový materiál zaslán e-mailem ve formě e-lesson).
 • lekce mohou být 60ti či 90ti minutové.
 • obsahově jsou lekce zaměřené na rozšiřování slovní zásoby, intenzivní konverzaci a zdokonalování v poslechových dovednostech.
 • výuka je předplácena na měsíční bloky.
 • ačkoli je tento způsob výuky nejefektivnější u pokročilejších studentů, umíme ji realizovat i ve verzi pro začátečníky a mírně pokročilé.
 • vhodná a žádaná forma pro firemní výuku.
 • kurz může být v případě volných kapacit lektorů spuštěn i kdykoli během roku.

aj-logo-finale2d

Diskutuj, zanech komentář