09 ledna 2013 ~ Zatím žádný komentář

vazba THERE IS / ARE – část 2.

Dnešní článek dále rozvíjí problematiku vazby there is/are. Pokud jste základní (první) článek ještě nečetli, doporučuji si jej nejdříve projít a až poté se vrhnout na tento.

V minulém článku jsme si vysvětlili, kdy tuto vazbu používáme, jak správně vypadá její podoba v přítomném čase a kdy ji naopak použít nemůžeme. Dnes se podíváme na její podobu v minulosti, budoucnosti, probereme i zápor a otázku a v poslední části se na ni podíváme čistě z gramatického – fajnšmekrovského 😉 – úhlu pohledu.

MINULOST A BUDOUCNOST

 • There is a car in the street.

Tato věta nám oznamuje, že na ulici „něco“ je. Šlo by ale říci, že na ulici „něco“ bylo či bude? Samozřejmě! Jedná se o úplně stejný typ informace, čas nehraje roli. A pokud umíme správně používat sloveso „to BE“ ve všech časech, pak s vazbou there is/are nemůžeme mít problém.

 • There was a car in the street yesterday.
 • There were only five people in the cinema.
 • On the window there was a plant.
 • In our team there will be twenty players.
 • There will be a concert in Vidlákov next week.

ZÁPOR

Věty s vazbou there is / are mohou také oznamovat, že na nějakém místě „něco“ není, resp. nebylo či nebude. Umíme-li tvořit zápor od slovesa „to BE“, pak ani zde nemůžeme mít problém.

 • There isn´t much snow this year.
 • There aren´t many flowers in our garden.
 • At the party there weren´t many people.
 • In my wallet there won´t be any money next Friday.
 • There weren´t any cars in front of our house last night.

OTÁZKA + krátká odpověď

Z předchozích článků víme, že sloveso „to BE“ tvoří otázku inverzí, tj. přehozením podmětu s přísudkem. Ve vazbě there is/are je pomocným podmětem slovo „there„. Proto právě toto slůvko musíme v otázkách prohodit s přísudkem.

 • Is there a pen on the table?
 • Are there any students at school today?
 • Was there a party yesterday?
 • Were there any clerks in the bank?
 • Will there be a wedding party in the restaurant?
 • Will there be any students at school tommorow?

Krátká odpověď (ano/ne) bude obsahovat, stejně jako je tomu u slovesa „to BE“ vždy (A: Are you happy? B: Yes, I am. / No, I´m not.), i pomocný podmět.

 • Is there a pen on the table? — Yes, there is. / No, there isn´t.
 • Were there any people in the pub? — Yes, there were. / No, there weren´t.
 • Will there be a party tomorrow? — Yes, there will. / No, there won´t.

Použití kladných oznamovacích vět (př. There is a tree in the picture.) je naprosto zřejmé, u otázek a záporných vět je někdy potřeba představit si celou situaci.

 • Pepa: Hi, honey, I´m back from work.
 • Jane: Hello, darling. Are you hungry?
 • Pepa: No, I´m not. But I´m very thirsty. Is there any beer in the fridge?
 • Jane: No, there isn´t. I´m sorry. But there´s some juice. Take it and drink it. It´s fresh and healthy.
 • Pepa: I don´t like juice. Yesterday there were two bottles of beer!
 • Jane: I know, but I was thirsty …

GRAMATICKÝ POHLED NA VĚC

Praktické použití vazby there is/are jsme ve dvou článcích probrali do nejmenších detailů. Již byste neměli mít žádné pochybnosti o tom, kdy a jak ji použít. Pro fajnšmekry připojím ještě gramatické zdůvodnění nutnosti její existence.

Vazbu there is/are musíme chápat jako celek, THERE samo o sobě nic neznamená a je pouze gramatickým pomocným zájmenem. V této vazbě jej tudíž nemůžeme překládat jako slůvko „tam“. Jednoduše ho nepřekládáme.

 • There wasn´t much snow last year. = Vloni nebylo moc sněhu.
 • There are two cups on the table. = Na stole jsou dva hrnky.
 • There will be five people here. = Bude tu pět lidí.
 • There isn´t fresh air there. = Není tam čerstvý vzduch.

Pokud bychom chtěli pochopit, proč vůbec tato vazba „musí existovat“, museli bychom se vrátit k pravidlu o slovosledu v anglické větě. Víme, že v oznamovací větě je slovosled v angličtině jasně daný (narozdíl od češtiny!):

PODMĚT – PŘÍSUDEK – (předmět) – PU MÍSTA – (pu času)

 • př.: Two trees are in the garden.

Jenže tato věta nám neříká „co“ je na zahradě, ale kde“ jsou dva stromy. Stejně jako věta „My car is in the garage“ říká „kde“ je moje auto a nikoli, „co“ je v garáži.

Z toho důvodu existuje vazba there is/are, kde je „there“ pomocným podmětem.

 • There are two trees in the garden.
 • There is a car in front of our house.

Výrazy „two trees“ a „a car“ se nyní stávají gramatickým „předmětem„.

Věřím, že nyní je ohledně vazby there is/are jasné úplně všechno ;-). Zkuste si nyní přeložit tyto věty:

 • A: Na ulici je hodně lidí. B: Bylo tam hodně lidí včera? A: Ne, nebylo.
 • A: Budou zítra ve škole nějaké děti? B: Ano, budou.
 • A: Je na jejich zahradě nějaký pes? B: Ano, je. Jmenuje se Joey.
 • A: Byly na tom koncertu židle? B: Ne, nebyly. Ale byly tam stoly.
 • A: Jsou na tom obrázku nějací staří lidé? B: Ano, jsou. Je tam pět starých lidí.
 • A: Budou ve škole nové tabule? B: Ne, nebudou. Ve škole nebudou žádné nové tabule.
 • A: Je v lednici pivo? B: Ano, je. Jsou tam čtyři lahve.
 • A: Kde bylo v noci tvoje auto? B: Bylo před naším domem.
 • A: Bude tvůj syn zítra u řeky? B: Ano, bude.
 • A: Byla ta bota na stole? B: Ne, nebyla. Byla pod stolem.
 • A: Jsou naši kamarádi v hospodě? B: Ne, nejsou. Jsou v kostele.

Správné řešení překladů si můžete stáhnout zde: there is – řešení 😉

Své znalosti si navíc můžete otestovat v tomto

testu pro MÍRNĚ POKROČILÉ.

Diskutuj, zanech komentář